Nguyễn Can Mộng (1885-1953) hiệu Nông Sơn, quê làng Hoằng Nông, huyện Duyên Hà, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình, nay thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là một nhà giáo dục, đỗ phó bảng nên thường gọi là Bảng Mộng.

Xuất thân trong một gia đình nho học truyền thống, năm 1912 đỗ cử nhân tại trường Hà Nam, năm 1916 đỗ phó bảng. Sơ bổ Huấn đạo huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Năm 1917 làm giáo thọ cùng huyện, năm 1919 về dạy Hán Văn tại trường Bưởi ở Hà Nội, năm 1920 thăng Kiểm học, rồi làm việc ở phòng báo chí phủ Thống sứ Bắc kỳ đến năm 1931.

Năm 1936 giữ chức đốc học tỉnh Nam Định đến năm 1940 thì về hưu, nhưng vẫn lưu dạy Hán văn tại trường Bưởi. Trong thời gian dạy học, ông cộng tác với các tạp chí Nam phong, Đông Dương, chuyên về văn chương Trung Hoa và văn học cổ Việt Nam.…

 

Thơ dịch tác giả khác