Còn khoẻ còn ham thú nước non,
Mắt không sao chán gót không chồn.
Tượng đền Trấn Vũ đồng khôn nát,
Bia các Khuê Văn đá chửa mòn.
Vắng mặt hồ Tây trong suốt đáy,
Bận lòng sông Nhị đục như son.
Một mình thơ thẩn rong chiều mát,
Bóng ác chênh chênh cuốc gọi hồn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]