題名碑

登龍姓字紀穹碑,
風雨春秋鎮玉璃。
千古仰瞻名教地,
煌煌滚斧上心思。

 

Đề danh bi

Đăng long tính tự kỷ khung bi,
Phong vũ xuân thu trấn ngọc ly.
Thiên cổ ngưỡng chiêm danh giáo địa,
Hoàng hoàng cổn phủ thượng tâm ty (tư).

 

Dịch nghĩa

Đỗ đạt nên họ tên được ghi vào bia đá,
Trải bốn mùa mưa gió, vẫn như ngọc trấn giữ ở phương nam.
Ngàn năm chiêm ngưỡng nơi danh giáo,
Ngời ngời áo mũ, khiến lòng phải suy tư.


Nguyên chú: Bia dựng trong lần cửa thứ hai, ở hai bên trước miếu Văn Thánh. Đây là những tấm bia ghi tên các vị đỗ tiến sĩ những khoa thi đời Lê. Niên hiệu Minh Mệnh nhà Nguyễn, triều đình ghi tên những người thi đỗ chuyển về cho quan lại địa phương xem xét bổ sung, cho nên trong văn bia ghi rõ cả tự hiệu, chức sắc. Sở dĩ dựng bia như thế là để vun trồng cho nền giáo dục nước nhà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]