奎文閣

岧亭寶閣聖宮前,
金藻流輝隱隱然。
運文明看●鬱發,
降婁五緯報珠聯。

 

Khuê Văn các

Thiều đình bảo các Thánh cung tiền,
Kim tảo lưu huy ẩn ẩn nhiên.
Vận văn minh khán [...] uất phát,
Giáng Lâu ngũ vĩ báo châu liên.

 

Dịch nghĩa

Đình cao gác quý trước mặt Thánh cung,
Dòng sáng văn chương chảy ra lấp lánh.
Vận hội văn minh nhìn thấy đang phấn phát,
Sao Lâu rủ xuống kinh sách như ngọc châu trong những câu đối.


Nguyên chú: Gác Khuê Văn ở ngoài Cửa chính trước điện Đại Thành của Văn Miếu. Gác được xây dựng năm Gia Long thứ 5 (1806).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]