Long Biên bách nhị vịnh 龍編百二詠 là tập thơ gồm 120 vịnh các cảnh của thành Thăng Long thời Nguyễn. Sách ký hiệu A.1310.

Lời tựa:

Long Biên là nơi thắng địa cổ. Ta may mắn sinh ra ở đất này đã hơn 60 năm. Gặp được thánh triều lại nhận mệnh ra làm quan. Đến lúc nghỉ hưu, tuổi già chống gậy đi ngao du những nơi danh thắng. Những gì nhìn thấy tức cảnh làm thơ, được bao nhiêu bài không nỡ bỏ vào một chỗ, nên ghi chép lại cho người đời sau, khiến họ biết được cảm khái của ta khi vãn cảnh mà thôi.

Mùa hạ tháng 6, năm Giáp Thìn niên hiệu Thiệu Trị (1844). Ông già về hưu Bùi Cơ Túc tên hiệu là Liên Khê, người xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì viết lời tựa.