Rồng Bay nay đổi Rồng Lên, nhỉ?
Vạn dặm thành vàng trấn bắc, phên.
Phụng mệnh Long Thiên theo giá đến,
Đầy thành ân huệ, thái bình, yên!


18/03/2024