Cầu Đông xưa ở Cửa Đông,
Dưới dòng nước chảy trên sông bắc cầu.
“Đồng đà kim mã” còn đâu,
Ngàn năm dấu hạc ai hầu biết chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại