Mưa rắc ưu phiền lên phố xá
Trắng trời Hà Nội hạt nhớ mong
Bích đào lạc xứ hoàng mai lạ:
Sương nắng quê người có thắm không?


Xuân 1994

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009