Phỏng theo Pautovsky

Cách xa như gió như giông
Tình yêu là ngọn lửa hồng em ơi!
Thổi tắt đốm lửa nhỏ nhoi
Thổi cho đám cháy ngút trời bùng thêm


Hè 2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]