Gửi MH

Nếu thuyết Luân Hồi là có thật
Duyên kiếp nào tôi lại gặp em:
Chắc sẽ không còn câm lặng nữa
Như trong cổ tích An-đéc-xen mang
Chắc sẽ không còn dùng dằng mãi
Để rồi lại lỡ chuyến đò quen
Lúc đó loài người dẫu bay xa
Định cư trên khắp dải Ngân Hà
Xa cách đo bằng năm ánh sáng
Vẫn tìm em hội tụ một nhà


1991

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009