Di tích Đường xưa mảnh đá chìm,
Thành La xuyên tạc biết đâu tìm!
Gốc cây đục rỗng tia hang chuột,
Khóm cỏ tha tàn rác tổ chim.
Trải mấy nghìn năm trong cuộc biến.
Đứt ra từng đoạn giữa đồng chiêm.
Sự đời nào chắc gì là vững,
Nước mắt ai thừa khóc cổ kim.


Cao Biền xây thành Đại La dựng bia để yểm long mạch nước ta. Bia đá nay đã chìm vào lòng đất, thành cũng đứt ra từng đoạn, đủ thấy mưu sâu thành vững hòng diệt dân ta, đã bị dân ta giày xéo cho mất tích, dù sự giày xéo ấy phải mất công trong cả ngàn năm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]