Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 31/12/2018 20:01 bởi tôn tiền tử
Phạm Ứng Thuần (1885-?) tục hay gọi là Cả Thuần, tự Hiếu Khanh, sinh tại làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông học rất thông tuệ, tính lại ngay thẳng không chịu hợp tác với chính quyền Pháp, chỉ ưa sống đời thanh bạch, không cầu xin gì, không phiền luỵ ai. Ông sở trường về thi ca quốc văn, nhất là về thể loại phúng thích, nhưng vì loại này có tính cách đụng chạm đến người đương thời, nên ít khi được ghi trên giấy để tránh những tai vạ về khẩu nghiệp, nên chỉ có ít bài có dính dáng đến những nhân vật tiếng tăm hay tai tiếng là được truyền tụng và lưu truyền trong nhân gian đến ngày nay.