Phạm Quý Thích 范貴適 (25/12/1760 - 16/5/1825) tự Dữ Đạo 與道, hiệu Lập Trai 立齋, Hoa Đường 華堂, Thảo Đường cư sĩ 草堂居士, người xã Hoa Đường, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương, nay thuộc xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm Cảnh Hưng thứ 40 (1779) đời Lê Hiển Tông, làm quan giữ chức Thiêm sai tri công phiên. Gia Long lên ngôi, ông được bổ làm đốc học, được ít lâu thì xin từ chức. Đầu đời Gia Long (1802) vời ông ra, ông từ chối không được, giữ chức Thị trung học sĩ, tước Thích An hầu, trông coi việc chép sử (1811). Ít lâu, ông cáo quan về quê. Đầu đời Minh Mạng (1821) lại vời ông ra ông đang bệnh, lấy cớ ấy từ chối, từ đó ông chăm lo việc dạy học ở quê nhà, đào tạo được nhiều trí thức như Nguyễn Văn Lữ, Nguyễn Văn Siêu, Vũ Tông Phan...

Ông là…