Thoi oanh tạm nghỉ, bước thuyền rồng,
Loan phượng chiếu giường thoả nỗi mong.
Quạ buổi này xây trong bóng tối,
Nhện nơi đâu đến cạnh lâu hồng.
Hoa du lúc hội vui chồng vợ,
Tháng quế mùa thu lạnh cõi lòng.
Lệ biệt chớ thành mưa lã chã,
Trên trời dưới đất cảnh buồn chung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.