84.50
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
115 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 22/04/2005 16:21 bởi Vanachi, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 09/06/2008 02:23 bởi Vanachi
Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772-842) tự Mộng Đắc 夢得, người Bành Thành (nay là huyện Đông Sơn, tỉnh Giang Tô) đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 9 (793), làm giám sát ngự sử đời Đức Tông. Thời Thuận Tông cùng tham dự vào những chủ trương chính trị tiến bộ cùng Vương Thúc Vân, Liễu Tông Nguyên, sau Vương Thúc Văn bị bọn cường quyền gièm pha, ông cũng bị đổi thành Lãng Châu thứ sử. Ông làm từ hay dùng tục ngữ địa phương, Bạch Cư Dị từng gọi ông là thi hào. Tác phẩm có Lưu Vũ Tích tập.

 

Thi - 詩

 1. A Kiều oán
  17
 2. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  34
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  4
 4. Biệt Tô Châu kỳ 1
  2
 5. Biệt Tô Châu kỳ 2
  5
 6. Bình Sái Châu kỳ 2
  2
 7. Dữ ca giả Hà Kham
  6
 8. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  4
 9. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  8
 10. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  5
 11. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  8
 12. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 3 (Đới vũ di căn trứ ý tài)
  2
 13. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  4
 14. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  3
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  6
 16. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  8
 17. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  5
 18. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  7
 19. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 20. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
  3
 21. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 22. Đạp ca hành kỳ 1
  5
 23. Đạp ca hành kỳ 2
  6
 24. Đạp ca hành kỳ 3
  7
 25. Đạp ca hành kỳ 4
  7
 26. Đáp hậu thiên
  5
 27. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  4
 28. Đáp tiền thiên
  5
 29. Đăng Thanh Huy lâu
  4
 30. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  5
 31. Đê thượng hành kỳ 1
  3
 32. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 33. Đê thượng hành kỳ 3
  4
 34. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  7
 35. Hán Thọ thành xuân vọng
  7
 36. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  10
 37. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  13
 38. Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
  7
 39. Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa
  2
 40. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
  5
 41. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
  5
 42. Hoài Âm hành kỳ 1
  3
 43. Hoài Âm hành kỳ 2
  3
 44. Hoài Âm hành kỳ 3
  2
 45. Hoài Âm hành kỳ 4
  4
 46. Hoài Âm hành kỳ 5
  2
 47. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  7
 48. Hột na khúc kỳ 1
  4
 49. Hột na khúc kỳ 2
  4
 50. Huyền Đô quán đào hoa
  17
 51. Hữu sở ta kỳ 1
  4
 52. Hữu sở ta kỳ 2
  2
 53. Kim Lăng hoài cổ
  2
 54. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  4
 55. Kim Lăng ngũ đề - Giang lệnh trạch
  2
 56. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  33
 57. Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường
  2
 58. Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
  12
 59. Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
  4
 60. Kinh Môn đạo hoài cổ
  5
 61. Ký Lý tư không kỹ
  7
 62. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  5
 63. Lâu thượng
  4
 64. Tái du Huyền Đô quán
  15
 65. Tái tặng Lạc Thiên
  3
 66. Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt
  4
 67. Tam các từ
  4
 68. Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm
  3
 69. Tán Ưng Chuỷ trà
  6
 70. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
  4
 71. Tây Tái sơn hoài cổ
  9
 72. Thị đao hoàn ca
  9
 73. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  4
 74. Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng
  3
 75. Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng
  4
 76. Thu phong dẫn
  18
 77. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
  5
 78. Thu từ kỳ 1
  6
 79. Thu từ kỳ 2
  5
 80. Thục tiên chủ miếu
  8
 81. Thuỷ văn thu phong
  3
 82. Thưởng mẫu đơn
  6
 83. Thường trà
  8
 84. Trú cư trì thượng đình độc ngâm
  2
 85. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  7
 86. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
  8
 87. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  7
 88. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  7
 89. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  7
 90. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  7
 91. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  8
 92. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  7
 93. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  7
 94. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  12
 95. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  7
 96. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  4
 97. Tuế dạ vịnh hoài
  8
 98. Tùng Tư độ vọng giáp trung
  5
 99. Tuý đáp Lạc Thiên
  6
 100. Vọng Động Đình
  4
 101. Vọng Phu sơn
  9
 102. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  6

Từ - 詞

Tuyển tập chung