1. A Kiều oán
  17
 2. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  32
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  4
 4. Biệt Tô Châu kỳ 1
  2
 5. Biệt Tô Châu kỳ 2
  5
 6. Bình Sái Châu kỳ 2
  2
 7. Dữ ca giả Hà Kham
  6
 8. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  4
 9. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  8
 10. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  5
 11. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  8
 12. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 3 (Đới vũ di căn trứ ý tài)
  2
 13. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  4
 14. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  3
 15. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  6
 16. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  8
 17. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  5
 18. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  7
 19. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 20. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
  3
 21. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 22. Đạp ca hành kỳ 1
  5
 23. Đạp ca hành kỳ 2
  6
 24. Đạp ca hành kỳ 3
  7
 25. Đạp ca hành kỳ 4
  7
 26. Đáp hậu thiên
  5
 27. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  4
 28. Đáp tiền thiên
  5
 29. Đăng Thanh Huy lâu
  4
 30. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  5
 31. Đê thượng hành kỳ 1
  3
 32. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 33. Đê thượng hành kỳ 3
  4
 34. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  7
 35. Hán Thọ thành xuân vọng
  7
 36. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  10
 37. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  13
 38. Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
  7
 39. Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa
  2
 40. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
  5
 41. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
  5
 42. Hoài Âm hành kỳ 1
  3
 43. Hoài Âm hành kỳ 2
  3
 44. Hoài Âm hành kỳ 3
  2
 45. Hoài Âm hành kỳ 4
  4
 46. Hoài Âm hành kỳ 5
  2
 47. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  7
 48. Hột na khúc kỳ 1
  4
 49. Hột na khúc kỳ 2
  4
 50. Huyền Đô quán đào hoa
  17
 51. Hữu sở ta kỳ 1
  4
 52. Hữu sở ta kỳ 2
  2
 53. Kim Lăng hoài cổ
  2
 54. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  4
 55. Kim Lăng ngũ đề - Giang lệnh trạch
  2
 56. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  36
 57. Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường
  2
 58. Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
  12
 59. Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
  4
 60. Kinh Môn đạo hoài cổ
  5
 61. Ký Lý tư không kỹ
  7
 62. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  5
 63. Lâu thượng
  4
 64. Tái du Huyền Đô quán
  15
 65. Tái tặng Lạc Thiên
  3
 66. Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt
  4
 67. Tam các từ
  4
 68. Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm
  3
 69. Tán Ưng Chuỷ trà
  6
 70. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
  4
 71. Tây Tái sơn hoài cổ
  9
 72. Thị đao hoàn ca
  9
 73. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  4
 74. Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng
  3
 75. Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng
  4
 76. Thu phong dẫn
  18
 77. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
  5
 78. Thu từ kỳ 1
  5
 79. Thu từ kỳ 2
  5
 80. Thục tiên chủ miếu
  8
 81. Thuỷ văn thu phong
  3
 82. Thưởng mẫu đơn
  6
 83. Thưởng trà
  8
 84. Trú cư trì thượng đình độc ngâm
  2
 85. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  7
 86. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
  8
 87. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  7
 88. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  7
 89. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  7
 90. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  7
 91. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  8
 92. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  7
 93. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  7
 94. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  12
 95. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  7
 96. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  4
 97. Tuế dạ vịnh hoài
  8
 98. Tùng Tư độ vọng giáp trung
  5
 99. Tuý đáp Lạc Thiên
  6
 100. Vọng Động Đình
  4
 101. Vọng Phu sơn
  9
 102. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  6