酬柳柳州家雞之贈

日日臨池弄小雛,
還思寫論付官奴。
柳家新樣元和腳,
且盡姜芽斂手徒。

 

Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng

Nhật nhật lâm trì lộng tiểu sồ,
Hoàn tư tả luận phó quan nô.
Liễu gia tân dạng Nguyên Hoà cước,
Thả tận khương nha liễm thủ đồ.

 

Dịch nghĩa

Hàng ngày dạy gà con chơi với bút mực,
Còn viết luận về thư pháp cho con gái ông.
Thư pháp nhà họ Liễu đổi mới cuối niên hiệu Nguyên Hoà,
Tha hồ mà nhận thêm các đồ đệ mới.


Liễu Liễu Châu tức Liễu Tông Nguyên, bạn đồng liêu và cũng là bạn thơ của tác giả, đang làm thứ sử Liễu Châu. Gia kê chi tặng là về việc Liễu tặng Lưu bài thơ, trong đó Liễu gọi đùa Lưu là gia kê.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàng ngày dạy gà con bút mực
Gửi luận về thư pháp con ông
Liễu gia đổi mới thư phong
Tha hồ mà nhận tân tòng con em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngày ngày bút mực dạy gà con
Lại nghĩ luận thư gởi gái ông.
Pháp mới Nguyên Hoà nhà Liễu đổi
phát sinh thu nhận đám đồ tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngày ngày dạy dỗ gà con viết
Lại nghĩ luận bàn với trẻ con
Ông Liễu gần đây có chữ mới
Nhận thêm đồ đệ  hết hay còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng ngày bút mực dạy gà con,
Thư pháp luận cùng con gái ông.
Họ Liễu, Nguyên Hoà Thư pháp đổi,
Tha hồ mà nhận mới đồ tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời