Người quyền quý trên ba gác tía
Mặt trời cao mà chửa chải đầu
Họ đều không muốn âu sầu
Nhưng ham người đẹp còn đâu nước nhà

tửu tận tình do tại