Nước triều dâng ngập cù lao Dã
Phía tây đình Chinh Lỗ bóng tà
Cỏ cù lao Sái mượt mà
Trên non Mạc Phủ sương mờ như xưa
Việc hưng phế là do người tạo
Chứ núi sông diện mạo trơ trơ
"Hậu đình hoa" khúc thoảng đưa
Điệu buồn u ám người nghe não lòng

tửu tận tình do tại