Trên cầu Thiên Luận,
Dựa lan can ngắm,
Vương khí Kim Lăng đều điêu táng.
Cây xanh xanh,
Nước mênh mông,
Vân Đài không thấy người lương tướng.
Ngàn thuở quay nhìn đều diệt vong,
Công, cũng chẳng lâu dài!
Danh, cũng chẳng lâu dài!


(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.