Bì Nhật Hưu 皮日休 (834-883) tự Tập Mỹ 襲美, Dật Thiếu 逸少, ngụ cư tại núi Lộc Môn 鹿門 nên có tự hiệu Lộc Môn tử 鹿門子, còn có hiệu khác là Gian khí bố y 間氣布衣, Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生 người Tương Dương 襄陽 (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), thi nhân đời Đường, đỗ tiến sĩ năm Hàm Tông thứ 8 (867) đời vua Ý Tông.