Tuy che khăn trắng không che ngượng
Quân Việt còn e đầu Ngũ Viên
Hồn phách Ngô Vương hận vẫn thế
Chỉ cùng Tây Thi nước đầu nguồn.