354.17
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
174 bài thơ
16 người thích
Tạo ngày 21/04/2005 17:03 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 25/09/2007 05:33 bởi Vanachi
Tô Thức 蘇軾 (1037-1101) tự Tử Chiêm 子瞻, Hoà Trọng 和仲, hiệu Đông Pha cư sĩ 東坡居士, người đời thường gọi là Tô Đông Pha 蘇東坡, thuỵ Văn Trung 文忠, người My Sơn (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Ông từng làm quan Thông phán, Thái thú. Cha là Tô Tuân, em là Tô Triệt, đều là các đại gia thi văn, đương thời người ta gọi là Tam Tô. Thái độ của ông rất hào sảng lạc quan, tuy ông làm quan thăng giáng nhiều lần, song ông không để ý, vẫn ưu du tự tại, đọc sách làm vui, ông là người giàu tình cảm, cho nên phản ánh tới từ của ông, vừa hào phóng lại vừa tình tứ. Ông là người có tài nhất trong số bát đại gia của Trung Hoa (từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII, gồm có Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên đời Đường, Âu Dương Tu, Tô Tuân (cha Tô Thức), Tô Thức, Tô Triệt (em Tô Thức), Vương An Thạch và Tăng Củng), khoáng đạt nhất,…

 

Thi - 詩

 1. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 1
  3
 2. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2
  16
 3. Bách bộ hồng
  1
 4. Bát nguyệt thập ngũ nhật khán triều ngũ tuyệt kỳ 4
  4
 5. Bát nguyệt thất nhật sơ nhập Cám quá Hoàng Khủng than
  3
 6. Bệnh trung du Tổ Tháp viện
  3
 7. Biệt tuế
  2
 8. Cát Tường tự hoa tương lạc nhi Trần Thuật Cổ kỳ bất chí
  5
 9. Cát Tường tự tăng cầu các danh
  3
 10. Cấp giang tiên trà
  4
 11. Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận
  3
 12. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật bệnh hậu Thuật Cổ yêu vãng thành ngoại tầm xuân
  2
 13. Cửu nguyệt nhị thập nhật vi tuyết hoài Tử Do đệ kỳ 1
  2
 14. Cửu nguyệt nhị thập nhật vi tuyết hoài Tử Do đệ kỳ 2
  2
 15. Dạ chí Vĩnh Lạc Văn trưởng lão viện, Văn thì ngoạ bệnh thoái viện
  1
 16. Dĩ ngọc đới thi nguyên trưởng lão, nguyên dĩ nạp quần tương báo thứ vận kỳ 1
  3
 17. Du Kim Sơn tự
  2
 18. Du La Phù sơn nhất thủ thị nhi tử quá
 19. Du Tây Bồ Đề tự
  4
 20. Dương Quan khúc - Trung thu tác
  14
 21. Đề Tây Lâm bích
  10
 22. Đề Thẩm quân cầm
  7
 23. Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 1
  2
 24. Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 2
  2
 25. Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2
  2
 26. Độc Mạnh Giao thi kỳ 1
  2
 27. Độc Mạnh Giao thi kỳ 2
  1
 28. Đông chí nhật độc du Cát Tường tự
  4
 29. Đông Pha bát thủ kỳ 1
  1
 30. Đông Pha bát thủ kỳ 2
  1
 31. Đông Pha bát thủ kỳ 3
  1
 32. Đông Pha bát thủ kỳ 4
  1
 33. Đông Pha bát thủ kỳ 5
  1
 34. Đông Pha bát thủ kỳ 6
  1
 35. Đông Pha bát thủ kỳ 7
  1
 36. Đông Pha bát thủ kỳ 8
  1
 37. Đông Pha tuyệt cú
  4
 38. Đơn vịnh dược mã Đàn Khê sự
  1
 39. Giang thượng khán sơn
  3
 40. Hải đường
  11
 41. Hậu thập dư nhật phục chí
  3
 42. Hí thư Ngô giang tam hiền hoạ tượng kỳ 2 - Trương Hàn
  2
 43. Hiểu chí Ba Hà khẩu nghinh Tử Do
  1
 44. Hoa ảnh
  4
 45. Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn
  3
 46. Hoà thuật cổ đông nhật mẫu đơn tứ thủ kỳ 1
  5
 47. Hoạ Tử Do “Hàn thực”
  2
 48. Hoạ Tử Do “Mãnh Trì hoài cựu”
  3
 49. Hoạ Tử Do “Tống xuân”
  3
 50. Hoài thượng tảo phát
  3
 51. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1
  12
 52. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 2
  3
 53. Hữu Mỹ đường bạo vũ
  2
 54. Khuất Nguyên tháp
  1
 55. Kiền Châu bát cảnh đồ
  2
 56. Lạp nhật du Cô sơn phỏng Huệ Cần, Huệ Tư nhị tăng
  1
 57. Lệ chi thán
  3
 58. Long Trung
  1
 59. Lục nguyệt nhị thập nhật dạ độ hải
  1
 60. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 1
  5
 61. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 2
  3
 62. Lư sơn yên vũ, Chiết giang triều
  6
 63. Lưu biệt Thích Ca viện mẫu đơn trình Triệu Thối
  3
 64. Lý Tư Huấn hoạ “Trường Giang tuyệt đảo đồ”
  1
 65. Mai hoa kỳ 1
  7
 66. Mai hoa kỳ 2
  5
 67. Minh nhật trùng cửu diệc dĩ bệnh bất phó Thuật Cổ hội tái dụng tiền vận
  1
 68. My Ổ
  3
 69. Ngô trung điền phụ thán
  1
 70. Ngụ cư Định Tuệ viện chi đông tạp hoa mãn sơn hữu hải đường
  1
 71. Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 1
  2
 72. Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 2
  2
 73. Pháp Huệ tự Hoành Thuý các
  1
 74. Phù Châu đắc sơn hồ thứ Tử Do vận
  1
 75. Phục Ba tướng quân miếu bi
  1
 76. Quá Vĩnh Lạc Văn trưởng lão dĩ tốt
 77. Quy Nghi Hưng lưu đề Trúc Tây tự tam thủ kỳ 3
  4
 78. Quỹ tuế
  1
 79. Sằn lão tập Thiên Khánh quán tiểu viên hữu đình bắc hướng đạo sĩ Sơn Tông thuyết khất danh dữ thi
  1
 80. Sơ đáo Hàng Châu ký Tử Do nhị tuyệt kỳ 1
  4
 81. Sơ đáo Hoàng Châu
  2
 82. Sơ nhập Lư sơn kỳ 1
  4
 83. Sơ phát Gia Châu
  1
 84. Sơ tự Kính Sơn quy Thuật Cổ triệu ẩm Giới Đình dĩ bệnh tiên khởi
  1
 85. Sơn thôn kỳ 2
  2
 86. Sơn thôn kỳ 3
  2
 87. Sơn thôn kỳ 4
  4
 88. Tặng Đông Lâm tổng trường lão
  4
 89. Tặng Lĩnh Thượng mai
  5
 90. Tặng Lưu Cảnh Văn
  6
 91. Tần Mục Công mộ
  1
 92. Tân Sửu thập nhất nguyệt thập cửu nhật ký dữ Tử Do biệt ư Trịnh Châu tây môn chi ngoại mã thượng phú thi nhất thiên kí chi
  2
 93. Tân Thành đạo trung
  2
 94. Tẩy nhi hí tác
  3
 95. Tây Sơn thi hoạ giả tam thập dư nhân, tái dụng tiền vận vi tạ
 96. Thập nguyệt nhị nhật sơ đáo Huệ Châu
  2
 97. Thập nhị nguyệt thập tứ nhật dạ vi tuyết minh nhật tảo vãng Nam khê tiểu chước chí vãn
  1
 98. Thiên cư Lâm Cao đình
  1
 99. Thiên Trúc tự
  3
 100. Thiệu Bá đại chung minh
  1
 101. Thính Hiền sư cầm
  1
 102. Thụ kinh đài
  4
 103. Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 1
 104. Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 2
 105. Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 3
 106. Thứ vận tăng Tiềm kiến tặng
  1
 107. Thực lệ chi
  4
 108. Thượng nguyên quá Tường Phù tăng Khả Cửu phòng, tiêu nhiên vô đăng hoả
  4
 109. Thượng nguyên thị yến
  5
 110. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 1
  3
 111. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 2
  3
 112. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 3
  3
 113. Tống Tử Do sứ Khiết Đan
  1
 114. Trần châu
  1
 115. Trần Lệnh Cử ai từ
  1
 116. Trần Quý Thường sở súc Chu Trần thôn giá thú đồ
  2
 117. Trúc diệp tửu
  3
 118. Tú Châu Báo Bản thiền viện hương tăng Văn trưởng lão phương trượng
  3
 119. Túc Châu thứ vận Lưu Kinh
  4
 120. Tự đề Kim Sơn hoạ tượng
  4
 121. Tự Thanh Bình trấn du Lâu Quán, Ngũ Quận, Đại Tần, Diên Sinh, Tiên Du, vãng phản tứ nhật đắc thập nhất thi ký xá đệ Tử Do đồng tác - Lâu Quán
  1
 122. Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên
  2
 123. Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1
  2
 124. Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 2
  2
 125. Vương Phục tú tài sở cư song cối nhị thủ kỳ 1
  4
 126. Xuân tiêu
  8
 127. Xuất đô lai Trần, sở thừa thuyền thượng hữu đề kỳ 1
  3

Từ - 詞

 1. Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử
  2
 2. Bốc toán tử
  4
 3. Bốc vận toán nguyên - Cảm cựu
  1
 4. Chiêu Quân oán
  1
 5. Dương Quan khúc - Lý Công Trạch
  1
 6. Dương Quan khúc - Quân trung
  1
 7. Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân
  3
 8. Điệp luyến hoa - Xuân tình
  4
 9. Định phong ba - Nam Hải quy tặng Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương
  1
 10. Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh)
  6
 11. Động tiên ca
  3
 12. Giá cô thiên
  1
 13. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng
  13
 14. Giang thành tử - Biệt Từ Châu
  2
 15. Giang thành tử - Mật châu xuất liệp
  2
 16. Hạ tân lang - Hạ cảnh
  1
 17. Hoán khê sa (Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân)
  1
 18. Hoán khê sa (Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê)
  2
 19. Hoán khê sa (Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân)
  1
 20. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao
  1
 21. Mãn giang hồng
  1
 22. Mãn giang hồng - Hoài Tử Do tác
  1
 23. Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương
  1
 24. Nam kha tử
  1
 25. Ngu mỹ nhân - Hữu Mỹ đường tặng Thuật Cổ
  1
 26. Ngu mỹ nhân (Trì bôi dao khuyến thiên biên nguyệt)
  1
 27. Nhất hộc châu
  1
 28. Niệm nô kiều - Trung thu
  1
 29. Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ
  11
 30. Quy triều hoan
  1
 31. Song Hà Diệp - Hồ châu Giả Vân lão tiểu kỹ danh Song Hà Diệp
  1
 32. Tây giang nguyệt - Bình Sơn đường
  1
 33. Tây giang nguyệt kỳ 1
  1
 34. Tây giang nguyệt kỳ 2 - Trùng cửu
  1
 35. Tây giang nguyệt kỳ 3
  3
 36. Thái tang tử
  1
 37. Thấm viên xuân
  1
 38. Thiếu niên du
  1
 39. Thuỷ điệu ca đầu - Hoàng Châu Khoái Tai đình tặng Trương Ác Thuyên
  1
 40. Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
  13
 41. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”
  3
 42. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ
  2
 43. Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác
  2

Tuyển tập chung

Thiên gia thi - 千家詩

 1. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2
  16
 2. Dương Quan khúc - Trung thu tác
  14
 3. Hải đường
  11
 4. Hoa ảnh
  4
 5. Tặng Lưu Cảnh Văn
  6
 6. Thượng nguyên thị yến
  5
 7. Xuân tiêu
  8

Tống từ (1999)

 1. Bốc toán tử
  4
 2. Điệp luyến hoa - Xuân tình
  4
 3. Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh)
  6
 4. Động tiên ca
  3
 5. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng
  13
 6. Giang thành tử - Mật châu xuất liệp
  2
 7. Hạ tân lang - Hạ cảnh
  1
 8. Hoán khê sa (Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân)
  1
 9. Hoán khê sa (Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê)
  2
 10. Hoán khê sa (Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân)
  1
 11. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao
  1
 12. Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương
  1
 13. Niệm nô kiều - Trung thu
  1
 14. Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ
  11
 15. Tây giang nguyệt kỳ 3
  3
 16. Thiếu niên du
  1
 17. Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
  13
 18. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”
  3
 19. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ
  2
 20. Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác
  2

Tống từ tam bách thủ - 宋詞三百首

 1. Bốc toán tử
  4
 2. Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh)
  6
 3. Động tiên ca
  3
 4. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng
  13
 5. Hạ tân lang - Hạ cảnh
  1
 6. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao
  1
 7. Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
  13
 8. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”
  3
 9. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ
  2