44.25
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
135 bài thơ
7 người thích
Tạo ngày 22/04/2005 17:03 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 26/09/2007 05:33 bởi Vanachi
Tô Thức 蘇軾 (1037-1101) tự Tử Chiêm 子瞻, Hoà Trọng 和仲, hiệu Đông Pha cư sĩ 東坡居士, người đời thường gọi là Tô Đông Pha 蘇東坡, người My Sơn (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Ông từng làm quan Thông phán, Thái thú. Cha là Tô Tuân, em là Tô Triệt, đều là các đại gia thi văn, đương thời người ta gọi là Tam Tô, thái độ của ông rất hào sảng lạc quan, tuy ông làm quan thăng giáng nhiều lần, song ông không để ý, vẫn ưu du tự tại, đọc sách làm vui, ông là người giàu tình cảm, cho nên phản ánh tới từ của ông, vừa hào phóng lại vừa tình tứ.

Ông là người có tài nhất trong số bát đại gia của Trung Hoa (từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII), khoáng đạt nhất, tư tưởng và tính tình cũng phức tạp nhất.

Ông sinh năm 1036 (có sách nói là 1037), mất năm 1101. Hồi 10 tuổi, cha là Tô Tuân đi du học bốn…

 

Thi - 詩

 1. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ
  11
 2. Bách bộ hồng
  1
 3. Bát nguyệt thập ngũ nhật khán triều ngũ tuyệt kỳ 4
  3
 4. Bệnh trung du Tổ Tháp viện
  2
 5. Biệt tuế
  2
 6. Cát Tường tự hoa tương lạc nhi Trần Thuật Cổ kỳ bất chí
  3
 7. Cát Tường tự tăng cầu các danh
  2
 8. Cấp giang tiên trà
  3
 9. Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận
  2
 10. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật bệnh hậu Thuật Cổ yêu vãng thành ngoại tầm xuân
  2
 11. Dĩ ngọc đới thi nguyên trưởng lão, nguyên dĩ nạp quần tương báo thứ vận kỳ 1
  1
 12. Du Kim Sơn tự
  2
 13. Du Tây Bồ Đề tự
  2
 14. Dư dĩ sự hệ Ngự sử đài ngục, ngục lại sảo kiến xâm, tự đạc bất năng kham, tử ngục trung, bất đắc nhất biệt Tử Do, cố tác nhị thi thụ ngục tốt Lương Thành, dĩ di Tử Do kỳ 2
  1
 15. Dương Quan khúc - Trung thu tác
  13
 16. Đề Tây Lâm bích
  7
 17. Đề Thẩm quân cầm
  6
 18. Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2
  1
 19. Độc Mạnh Giao thi
  1
 20. Đông chí nhật độc du Cát Tường tự
  3
 21. Đông Pha
  3
 22. Đơn vịnh dược mã Đàn Khê sự
  1
 23. Hải đường
  7
 24. Hậu thập dư nhật phục chí
  2
 25. Hoa ảnh
  2
 26. Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn
  2
 27. Hoà thuật cổ đông nhật mẫu đơn tứ thủ kỳ 1
  4
 28. Hoạ Tử Do “Hàn thực”
  1
 29. Hoạ Tử Do “Mãnh Trì hoài cựu”
  1
 30. Hoài thượng tảo phát
  2
 31. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1
  10
 32. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 2
  1
 33. Hữu Mỹ đường bạo vũ
  2
 34. Kiền Châu bát cảnh đồ
  1
 35. Lạp nhật du Cô sơn phỏng Huệ Cần, Huệ Tư nhị tăng
  1
 36. Lệ chi thán
  3
 37. Long Trung
  1
 38. Lô sơn
  3
 39. Lục nguyệt nhị thập nhật dạ độ hải
  2
 40. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 1
  4
 41. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 2
  2
 42. Lưu biệt Thích Ca viện mẫu đơn trình Triệu Thối
  2
 43. Lý Tư Huấn hoạ “Trường Giang tuyệt đảo đồ”
  1
 44. Mai hoa kỳ 1
  6
 45. Mai hoa kỳ 2
  4
 46. Minh nhật trùng cửu diệc dĩ bệnh bất phó Thuật Cổ hội tái dụng tiền vận
  1
 47. My Ổ
  1
 48. Ngô trung điền phụ thán
  1
 49. Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 1
  2
 50. Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 2
  1
 51. Pháp Huệ tự Hoành Thuý các
  1
 52. Quy Nghi Hưng lưu đề Trúc Tây tự tam thủ kỳ 3
  3
 53. Quỹ tuế
  1
 54. Sằn lão tập Thiên Khánh quán tiểu viên hữu đình bắc hướng đạo sĩ Sơn Tông thuyết khất danh dữ thi
  1
 55. Sơ đáo Hàng Châu ký Tử Do nhị tuyệt kỳ 1
  3
 56. Sơ đáo Hoàng Châu
  1
 57. Sơ nhập Lư sơn kỳ 1
  3
 58. Sơ tự Kính Sơn quy Thuật Cổ triệu ẩm Giới Đình dĩ bệnh tiên khởi
  1
 59. Sơn thôn kỳ 2
  1
 60. Sơn thôn kỳ 3
  1
 61. Sơn thôn kỳ 4
  3
 62. Tặng Đông Lâm tổng trường lão
  2
 63. Tặng Lĩnh Thượng mai
  3
 64. Tặng Lưu Cảnh Văn
  3
 65. Tần Mục Công mộ
  1
 66. Tân Sửu thập nhất nguyệt thập cửu nhật ký dữ Tử Do biệt ư Trịnh Châu tây môn chi ngoại mã thượng phú thi nhất thiên kí chi
  1
 67. Tân Thành đạo trung
  2
 68. Tẩy nhi hí tác
  2
 69. Thập nguyệt nhị nhật sơ đáo Huệ Châu
  1
 70. Thập nhị nguyệt thập tứ nhật dạ vi tuyết minh nhật tảo vãng Nam khê tiểu chước chí vãn
  1
 71. Thiên Trúc tự
  2
 72. Thiệu Bá đại chung minh
  1
 73. Thực lệ chi
  2
 74. Thượng nguyên quá Tường Phù tăng Khả Cửu phòng, tiêu nhiên vô đăng hoả
  1
 75. Thượng nguyên thị yến
  2
 76. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 1
  2
 77. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 2
  2
 78. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 3
  2
 79. Trần châu
  1
 80. Trần Lệnh Cử ai từ
  1
 81. Trần Quý Thường sở súc Chu Trần thôn giá thú đồ
  1
 82. Trúc diệp tửu
  2
 83. Tú Châu Báo Bản thiền viện hương tăng Văn trưởng lão phương trượng
  2
 84. Túc Châu thứ vận Lưu Kinh
  2
 85. Tự đề Kim Sơn hoạ tượng
  3
 86. Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên
  1
 87. Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1
  1
 88. Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 2
  1
 89. Vương Phục tú tài sở cư song cối nhị thủ kỳ 1
  3
 90. Xuân tiêu
  5

Từ - 詞

 1. Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử
  1
 2. Bốc toán tử
  3
 3. Bốc vận toán nguyên - Cảm cựu
  1
 4. Chiêu Quân oán
  1
 5. Dương Quan khúc - Lý Công Trạch
  1
 6. Dương Quan khúc - Quân trung
  1
 7. Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân
  3
 8. Điệp luyến hoa - Xuân tình
  4
 9. Định phong ba
  6
 10. Động tiên ca
  3
 11. Giá cô thiên
  1
 12. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng
  10
 13. Giang thành tử - Biệt Từ Châu
  2
 14. Giang thành tử - Mật châu xuất liệp
  2
 15. Hạ tân lang - Hạ cảnh
  1
 16. Hoán khê sa kỳ 1
  1
 17. Hoán khê sa kỳ 2
  1
 18. Hoán khê sa kỳ 3
  2
 19. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao
  1
 20. Mãn giang hồng
  1
 21. Mãn giang hồng - Hoài Tử Do tác
  1
 22. Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương
  1
 23. Nam kha tử
  1
 24. Ngu mỹ nhân - Hữu Mỹ đường tặng Thuật Cổ
  1
 25. Ngu mỹ nhân (Trì bôi dao khuyến thiên biên nguyệt)
  1
 26. Nhất hộc châu
  1
 27. Niệm nô kiều - Trung thu
  1
 28. Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ
  8
 29. Song Hà Diệp - Hồ châu Giả Vân lão tiểu kỹ danh Song Hà Diệp
  1
 30. Tây giang nguyệt - Bình Sơn đường
  1
 31. Tây giang nguyệt kỳ 1
  1
 32. Tây giang nguyệt kỳ 2 - Trùng cửu
  1
 33. Tây giang nguyệt kỳ 3
  3
 34. Thái tang tử
  1
 35. Thấm viên xuân
  1
 36. Thiếu niên du
  1
 37. Thuỷ điệu ca đầu - Hoàng Châu Khoái Tai đình tặng Trương Ác Thuyên
  1
 38. Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
  10
 39. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu "Dương hoa từ"
  2
 40. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ
  2
 41. Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác
  2