Non xanh xanh, nước mông mênh
Cô lớn, Cô bé đứng giữa ghềnh
Núi lở nghẽn đường chim, vượn vắng
Ngất trời chỉ có đám cây xanh
Thuyền khách từ đâu đến?
Giữa dòng tiếng hát nhịp chèo thanh
Bãi bằng gió nhẹ xa không tới
Thuyền với non Cô bóng rập rình
Vòi vọi hai búi tóc
Gương sớm điểm trang xinh
Chú lái trong thuyền chớ nghĩ quanh
"Cô bé" năm xưa gả "chàng Bành"


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)