1. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 1
  3
 2. Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2
  16
 3. Bách bộ hồng
  1
 4. Bát nguyệt thập ngũ nhật khán triều ngũ tuyệt kỳ 4
  4
 5. Bát nguyệt thất nhật sơ nhập Cám quá Hoàng Khủng than
  3
 6. Bệnh trung du Tổ Tháp viện
  3
 7. Biệt tuế
  2
 8. Cát Tường tự hoa tương lạc nhi Trần Thuật Cổ kỳ bất chí
  5
 9. Cát Tường tự tăng cầu các danh
  3
 10. Cấp giang tiên trà
  4
 11. Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận
  3
 12. Chính nguyệt nhị thập nhất nhật bệnh hậu Thuật Cổ yêu vãng thành ngoại tầm xuân
  2
 13. Cửu nguyệt nhị thập nhật vi tuyết hoài Tử Do đệ kỳ 1
  2
 14. Cửu nguyệt nhị thập nhật vi tuyết hoài Tử Do đệ kỳ 2
  2
 15. Dạ chí Vĩnh Lạc Văn trưởng lão viện, Văn thì ngoạ bệnh thoái viện
  1
 16. Dĩ ngọc đới thi nguyên trưởng lão, nguyên dĩ nạp quần tương báo thứ vận kỳ 1
  3
 17. Du Kim Sơn tự
  2
 18. Du La Phù sơn nhất thủ thị nhi tử quá
 19. Du Tây Bồ Đề tự
  4
 20. Dư dĩ sự hệ Ngự sử đài ngục, ngục lại sảo kiến xâm, tự đạc bất năng kham, tử ngục trung, bất đắc nhất biệt Tử Do, cố tác nhị thi thụ ngục tốt Lương Thành, dĩ di Tử Do kỳ 2
  2
 21. Dương Quan khúc - Trung thu tác
  14
 22. Đề Tây Lâm bích
  9
 23. Đề Thẩm quân cầm
  7
 24. Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 1
  2
 25. Điệt An Tiết viễn lai dạ toạ kỳ 2
  2
 26. Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2
  2
 27. Độc Mạnh Giao thi kỳ 1
  2
 28. Độc Mạnh Giao thi kỳ 2
  1
 29. Đông chí nhật độc du Cát Tường tự
  4
 30. Đông Pha bát thủ kỳ 1
  1
 31. Đông Pha bát thủ kỳ 2
  1
 32. Đông Pha bát thủ kỳ 3
  1
 33. Đông Pha bát thủ kỳ 4
  1
 34. Đông Pha bát thủ kỳ 5
  1
 35. Đông Pha bát thủ kỳ 6
  1
 36. Đông Pha bát thủ kỳ 7
  1
 37. Đông Pha bát thủ kỳ 8
  1
 38. Đông Pha tuyệt cú
  4
 39. Đơn vịnh dược mã Đàn Khê sự
  1
 40. Giang thượng khán sơn
  3
 41. Hải đường
  11
 42. Hậu thập dư nhật phục chí
  3
 43. Hí thư Ngô giang tam hiền hoạ tượng kỳ 2 - Trương Hàn
  2
 44. Hiểu chí Ba Hà khẩu nghinh Tử Do
  1
 45. Hoa ảnh
  4
 46. Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn
  3
 47. Hoà thuật cổ đông nhật mẫu đơn tứ thủ kỳ 1
  5
 48. Hoạ Tử Do “Hàn thực”
  2
 49. Hoạ Tử Do “Mãnh Trì hoài cựu”
  3
 50. Hoạ Tử Do “Tống xuân”
  3
 51. Hoài thượng tảo phát
  3
 52. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1
  12
 53. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 2
  3
 54. Hữu Mỹ đường bạo vũ
  2
 55. Khuất Nguyên tháp
  1
 56. Kiền Châu bát cảnh đồ
  2
 57. Lạp nhật du Cô sơn phỏng Huệ Cần, Huệ Tư nhị tăng
  1
 58. Lệ chi thán
  3
 59. Long Trung
  1
 60. Lô sơn
  5
 61. Lục nguyệt nhị thập nhật dạ độ hải
  1
 62. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 1
  5
 63. Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 2
  3
 64. Lưu biệt Thích Ca viện mẫu đơn trình Triệu Thối
  3
 65. Lý Tư Huấn hoạ “Trường Giang tuyệt đảo đồ”
  1
 66. Mai hoa kỳ 1
  7
 67. Mai hoa kỳ 2
  5
 68. Minh nhật trùng cửu diệc dĩ bệnh bất phó Thuật Cổ hội tái dụng tiền vận
  1
 69. My Ổ
  3
 70. Ngô trung điền phụ thán
  1
 71. Ngụ cư Định Tuệ viện chi đông tạp hoa mãn sơn hữu hải đường
  1
 72. Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 1
  2
 73. Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 2
  1
 74. Pháp Huệ tự Hoành Thuý các
  1
 75. Phù Châu đắc sơn hồ thứ Tử Do vận
  1
 76. Phục Ba tướng quân miếu bi
  1
 77. Quá Vĩnh Lạc Văn trưởng lão dĩ tốt
 78. Quy Nghi Hưng lưu đề Trúc Tây tự tam thủ kỳ 3
  4
 79. Quỹ tuế
  1
 80. Sằn lão tập Thiên Khánh quán tiểu viên hữu đình bắc hướng đạo sĩ Sơn Tông thuyết khất danh dữ thi
  1
 81. Sơ đáo Hàng Châu ký Tử Do nhị tuyệt kỳ 1
  4
 82. Sơ đáo Hoàng Châu
  2
 83. Sơ nhập Lư sơn kỳ 1
  4
 84. Sơ phát Gia Châu
  1
 85. Sơ tự Kính Sơn quy Thuật Cổ triệu ẩm Giới Đình dĩ bệnh tiên khởi
  1
 86. Sơn thôn kỳ 2
  2
 87. Sơn thôn kỳ 3
  2
 88. Sơn thôn kỳ 4
  4
 89. Tặng Đông Lâm tổng trường lão
  4
 90. Tặng Lĩnh Thượng mai
  5
 91. Tặng Lưu Cảnh Văn
  6
 92. Tần Mục Công mộ
  1
 93. Tân Sửu thập nhất nguyệt thập cửu nhật ký dữ Tử Do biệt ư Trịnh Châu tây môn chi ngoại mã thượng phú thi nhất thiên kí chi
  2
 94. Tân Thành đạo trung
  2
 95. Tẩy nhi hí tác
  3
 96. Tây Sơn thi hoạ giả tam thập dư nhân, tái dụng tiền vận vi tạ
 97. Thập nguyệt nhị nhật sơ đáo Huệ Châu
  2
 98. Thập nhị nguyệt thập tứ nhật dạ vi tuyết minh nhật tảo vãng Nam khê tiểu chước chí vãn
  1
 99. Thiên cư Lâm Cao đình
  1
 100. Thiên Trúc tự
  3
 101. Thiệu Bá đại chung minh
  1
 102. Thính Hiền sư cầm
  1
 103. Thụ kinh đài
  4
 104. Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 1
 105. Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 2
 106. Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 3
 107. Thứ vận tăng Tiềm kiến tặng
  1
 108. Thực lệ chi
  4
 109. Thượng nguyên quá Tường Phù tăng Khả Cửu phòng, tiêu nhiên vô đăng hoả
  4
 110. Thượng nguyên thị yến
  5
 111. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 1
  3
 112. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 2
  3
 113. Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 3
  3
 114. Tống Tử Do sứ Khiết Đan
  1
 115. Trần châu
  1
 116. Trần Lệnh Cử ai từ
  1
 117. Trần Quý Thường sở súc Chu Trần thôn giá thú đồ
  2
 118. Trúc diệp tửu
  3
 119. Tú Châu Báo Bản thiền viện hương tăng Văn trưởng lão phương trượng
  3
 120. Túc Châu thứ vận Lưu Kinh
  4
 121. Tự đề Kim Sơn hoạ tượng
  4
 122. Tự Thanh Bình trấn du Lâu Quán, Ngũ Quận, Đại Tần, Diên Sinh, Tiên Du, vãng phản tứ nhật đắc thập nhất thi ký xá đệ Tử Do đồng tác - Lâu Quán
  1
 123. Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên
  2
 124. Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1
  2
 125. Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 2
  2
 126. Vương Phục tú tài sở cư song cối nhị thủ kỳ 1
  4
 127. Xuân tiêu
  8
 128. Xuất đô lai Trần, sở thừa thuyền thượng hữu đề kỳ 1
  3