Trên thuyền ngắm, núi như ngựa chạy,
Đàn trăm con chợt thấy vù qua.
Núi sau muôn vẻ nhấp nhô,
Trập trùng dãy trước cơ hồ phi mau.
Trông uốn khúc nao nao đường nhỏ,
Bóng người đi mờ tỏ trên cao.
Trong khoang tay vẫy muốn chào,
Như bay buồm đã ào ào về nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.