Trước sứ Chu Trần chính phận ta,
Nghề nông khuyến khích khắp thôn Hoa
Vẽ sao cảnh vật ngày nay được,
Quan huyện thúc tiền suốt tối qua.