Mưa núi lèo tèo ngớt
Gió khe rít rít vang
Đài u vườn nhỏ bãi tần băng
Ngoài cửa ánh trăng như nước, hoạ thuyền ngang

Bờ cỏ sương gieo đẫm
Nước triều tuyết phủ băng
Hai non xa chỉ, hải môn sang
Ngoảnh lại cô thành mây nước luống mang mang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.