1. Bát thanh Cam Châu - Ký Sâm Liêu tử
  2
 2. Bốc toán tử
  4
 3. Bốc vận toán nguyên - Cảm cựu
  1
 4. Chiêu Quân oán
  1
 5. Dương Quan khúc - Lý Công Trạch
  1
 6. Dương Quan khúc - Quân trung
  1
 7. Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân
  3
 8. Điệp luyến hoa - Xuân tình
  4
 9. Định phong ba - Nam Hải quy tặng Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương
  1
 10. Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh)
  6
 11. Động tiên ca
  3
 12. Giá cô thiên
  1
 13. Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng
  13
 14. Giang thành tử - Biệt Từ Châu
  2
 15. Giang thành tử - Mật châu xuất liệp
  2
 16. Hạ tân lang - Hạ cảnh
  1
 17. Hoán khê sa (Nhuyễn thảo bình sa quá vũ tân)
  1
 18. Hoán khê sa (Sơn hạ lan nha đoản tẩm khê)
  2
 19. Hoán khê sa (Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân)
  1
 20. Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao
  1
 21. Mãn giang hồng
  1
 22. Mãn giang hồng - Hoài Tử Do tác
  1
 23. Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương
  1
 24. Nam kha tử
  1
 25. Ngu mỹ nhân - Hữu Mỹ đường tặng Thuật Cổ
  1
 26. Ngu mỹ nhân (Trì bôi dao khuyến thiên biên nguyệt)
  1
 27. Nhất hộc châu
  1
 28. Niệm nô kiều - Trung thu
  1
 29. Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ
  11
 30. Quy triều hoan
  1
 31. Song Hà Diệp - Hồ châu Giả Vân lão tiểu kỹ danh Song Hà Diệp
  1
 32. Tây giang nguyệt - Bình Sơn đường
  1
 33. Tây giang nguyệt kỳ 1
  1
 34. Tây giang nguyệt kỳ 2 - Trùng cửu
  1
 35. Tây giang nguyệt kỳ 3
  3
 36. Thái tang tử
  1
 37. Thấm viên xuân
  1
 38. Thiếu niên du
  1
 39. Thuỷ điệu ca đầu - Hoàng Châu Khoái Tai đình tặng Trương Ác Thuyên
  1
 40. Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
  14
 41. Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”
  3
 42. Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc Yến Tử lâu, mộng Miến Miến, nhân tác thử từ
  2
 43. Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác
  2