Thành Thụ Hàng tướng công râu tía
Chiến địa xưa hí mã nam đài
Đầu Khiết Đan, giận vì không chém
Trương cờ tua giáp sắt về quê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.