Xuân tươi tuyết tạnh Tế Nam
Ngựa bay nhẹ vó, Long San trở về
Sứ quân nhớ gái Tráp Khê
Ruột đau hát khúc não nề Dương Quan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.