Tầm cao phóng mắt,
Khoảng bao la,
Muôn dặm mây không gợn vết.
Vành trăng nhô lên,
Tia sáng chiếu,
Lạnh thấm một trồi thu biếc.
Điện ngọc lầu quỳnh,
Cưỡi loan qua lại,
Người ở nơi trong mát.
Non sông như vẽ,
Trông rõ hàng cây khói lạt.

Ta say vỗ nhịp hát ngao,
Nâng chén mời trăng,
Với bóng thành ba khách.
Dưới gió sương dậy múa bồi hồi,
Đêm nay đêm gì chẳng biết.
Muốn nhân cơn gió,
Phơi phới bay đi,
Cưỡi cánh bằng chi thiết.
Trên cung thuỷ tinh,
Tiếng thổi vang lên ống địch.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.