Trong mưa lác đác lầu cung
Ngoài sông hồ nước điệp trùng sóng đưa
Đông Từ ngựa hội hôm xưa
Mà nay Nam Phố không người lại qua

Hờn chi đám cúc không hoa
Tạm cùng hồng phấn lan xa hương phù
Rượu tàn đừng ước thù du
Nhìn lên xem khắp thiên thu cõi người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.