(Đổi sang Mật Châu, khởi hành sớm, trên ngựa viết gửi Tử Do)

Quán lẻ đèn xanh,
Nhà trọ gà báo,
Gối khách mộng tàn.
Hoa trăng sáng dần màu lụa,
Sương sớm rực lên,
Núi mây như gấm,
Móc mai lan rộng.
Đường trần vô tận,
Hữu hạn đời người.
Hãy cứ vui lên.
Hết ngâm vịnh,
Dựa yên ngựa lặng im,
Đời cũ vô chừng.
Năm xưa vui cùng khách Trường An,
Hai sáu tuổi thanh niên cùng lứa.
Ngàn chữ hiện lên đầu bút,
Vạn sách nằm sẵn trong bụng,
Muốn giúp vua tạo đời Nghiêu Thuấn,
Việc ấy khó thay!
Dùng bỏ do thời,
Được mất có ta,
Rủ tay tìm nhàn rỗi chốn nào ?
Mong tấm thân luôn khoẻ mạnh,
Lưu lạc mãi quanh năm,
Hãy vui cùng chén rượu trước mắt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.