64.17
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
46 bài thơ
Tạo ngày 20/11/2007 14:03 bởi Vanachi
Mao Trạch Đông 毛澤東 (26/12/1893 – 9/9/1976) là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc Dân Đảng, lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1949 và trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc.

Mao đã tạo ra một thứ chủ nghĩa Mác-Lênin Trung Hoa hoá có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay Ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông (Những người theo chủ nghĩa này gọi là những người Maoist, tương tự như Marxist, Leninist). Dưới thời ông, nông nghiệp Trung Quốc được tập thể hoá dưới hình thức công xã nhân dân. Chính sách Bước Nhảy Vọt (ở Việt Nam quen gọi là Đại nhảy vọt) trong kinh tế đã để lại những hậu quả tai hại. Mao cũng là người phát động Đại Cách mạng văn hoá…

 

Mao chủ tịch thi từ - 毛主席詩詞