Tôi mất bạn Dương, người mất Liễu
Dương, Liễu tênh tênh lên thẳng chín từng trời
Thăm hỏi Ngô Cương gì có nhỉ?
Ngô Cương bưng rượu quế ra mời

Quạnh quẽ Hằng Nga tung áo thụng
Muôn dặm trời xa múa lượn vì trung hồn
Bỗng báo dưới đời đà dẹp hổ
Lệ bay phút chốc thành mưa tuôn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)