Lăng Vân Hàn 凌雲翰 tự Ngạn Trưng 彥翀, hiệu Giá Hiên 柘軒, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang), không rõ năm sinh và mất. Năm Chí Chánh thứ 19 (1359) nhà Nguyên đỗ cử nhân, bổ nhiệm Trừ Bình giang lộ học chính 除平江路學正 nhưng không đến nhậm. Năm Hồng Vũ thứ 14 (1381) được tiến cử làm Thành Đô phủ học giáo thụ 成都府學教授. Sau vì đề cử người thiếu tài, bất trung bị tội đày đi Nam hoang, bệnh chết. Giỏi thơ, có Giá Hiên tập 柘軒集 4 quyển.