Hoa hạnh một màu ba trăm gốc.
Không lắm nhà tranh,
Lại ở nơi thâm cốc.
Giữ khách say, rượu ép chảy giọt.
Nâng chén bỗng nghe hoàng oanh hót.

Mắt mờ nhìn hoa hoa múa loạn.
Gió cuốn hồng tàn,
Bay qua tường hàng xóm.
Giống như mục đồng xưa chỉ đoán.
Thời tiết thanh minh mưa nặng hạt.

tửu tận tình do tại