Chín dòng cuồn cuộn xuôi Trung Quốc
Một đường thăm thẳm xuyên nam bắc
Mưa khói phủ mênh mang
Quy, Xà khoá Đại Giang

Hoàng hạc về đâu tá?
Chốn khách du còn đó
Rượu tưới thác ào ào
Triều lòng vượt sóng cao!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)