33.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
32 bài thơ
Tạo ngày 21/03/2009 01:52 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 26/09/2011 20:46 bởi hongha83
Phan Huy Ích 潘輝益 (1750–1822) tự Khiêm Thụ Phủ, Chi Hoà, hiệu Dụ Am 裕庵, Đức Hiên, quê ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, với tên hiệu là Dụ Am. Ông là con trai đầu của Bình chương đô đốc Phan Huy Cận.

Năm 1771, ông đỗ đầu khoa thi hương trường thi Nghệ An. Năm 1775, đỗ đầu khoa thi hội, ông được bổ làm Hàn lâm thừa chỉ, rồi làm Đốc đồng tỉnh Thanh Hoá, trông coi việc an ninh. Năm 1777, ông được lệnh mang ấn kiếm, sắc phong tước Cung quận công của vua Lê ban cho Nguyễn Nhạc, nhưng khi vào đến Phú Xuân, tướng Phạm Ngô Cầu trấn giữ Phú Xuân cản giữ ông lại, sai Nguyễn Hữu Chỉnh đi vào Quảng Nam phong cho Nguyễn Nhạc. Sau đó, ông được thăng Hiến sát sứ Thanh Hoá, trông coi việc xét xử và luật pháp. Cuối năm 1787…

 

Dụ Am ngâm lục - 裕庵吟錄