先考生時感作

寥寥鶴馭隔雲鄉,
非復文紳獻壽觴。
澗藻有齋宗牖婦,
隴梅無信使星郎。
孝思對越乾坤大,
公事周諮水陸忙。
萬里家鄉頻入夢,
驛亭天曉怯秋凉。

 

Tiên khảo sinh thời cảm tác

Liêu liêu hạc ngự cách vân hương,
Phi phục văn thân hiến thọ thương.
Giản tảo hữu trai tông dũ phụ,
Lũng Mai vô tín sứ tinh lang.
Hiếu tư đối việt càn khôn đại,
Công sự chu tư thuỷ lục mang.
Vạn lý gia hương tần nhập mộng,
Dịch đình thiên hiểu khiếp thu lương.

 

Dịch nghĩa

Người cưỡi hạc bay tít lên làng mây xa,
Con không được mặc áo quan văn dâng rượu chúc thọ.
Việc hái rau ngoài khe cậy người vợ dưới cửa sổ,
Đầu Lũng Mai, không nhận được tin của sứ thần.
Lòng hiếu đáp sao được ơn như trời đất của cha mẹ,
Việc công thăm hỏi, lúc đi thuỷ, lúc đi bộ rất vội vàng.
Làng quê vạn dặm luôn luôn thấy trong mộng,
Buổi sớm ở nhà trạm những ghê khí lạnh mùa thu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]