Đất trời yên ả đã lâu ngày
Ải bắc “Thái vi” tiếng hát say
Ngũ Đế Tam Hoàng truyền phượng lịch
Chín châu bốn biển ngước rồng bay
Non tiên ngày mới ngời hoàng đạo
Nước thịnh tinh kỳ xuân gió lay
Sông núi bình yên ngai rủ áo
Bụi Hồ quét sạch cuộc đi này.