春中奉詔差北使得命偶赋

懸宅初塋祭禮完,
皇華遙奉詔書頒。
桑弧奚恤馳驅遠,
玉節須知應對艱。
臣分服勞裨廟社,
客遊乘興品江山。
彆來多少家門計,
全囑荊釵佈置間。

 

Xuân trung phụng chiếu sai bắc sứ, đắc mệnh ngẫu phú

Huyền trạch sơ doanh tế lễ hoàn,
Hoàng hoa dao phụng chiếu thư ban.
Tang hồ hề tuất trì khu viễn,
Ngọc tiết tu tri ứng đối gian.
Thần phận phục lao tỳ miếu xã
Khách du thừa hứng phẩm giang san.
Biệt lai đa thiểu gia môn kế,
Toàn chúc kinh thoa bố trí gian.

 

Dịch nghĩa

Phần mộ phong rồi, lễ tế trọn vẹn,
Nhận chiếu thư từ xa ban xuống sai đi sứ.
Chí tang bồng ngại gì giong ruổi phương xa,
Giữ tiết ngọc nên biết ứng đối là khó.
Bầy tôi phải vất vả để giúp ích xã tắc,
Du khách khi cao hứng lại đề vịnh núi sông.
Bao nhiêu việc nhà cửa sau khi ra đi,
Đều nhờ người vợ nghèo ra tay xếp đặt.


Nguyên dẫn: Giờ Tỵ ngày 15 tháng 4 mở cửa ải, phụng mệnh đến làm lễ ở đài Chiêu Đức. Quan đốc phủ và các đề trấn dẫn đầu các viên chức các đạo, đài, phủ, huyện tiếp đưa đường, ngựa xe cờ xí sáng rực núi khe.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Phần mộ phong rồi, tế lễ xong,
Hoàng hoa nâng chiếu tự sân rồng.
Ruổi giong không quản, luôn bền chí;
Ứng đối cho hay cũng khó lòng.
Đã phận làm tôi, phò miếu xã;
Lại thơ đi sứ, điểm non sông.
Chia tay, bao việc trong nhà cửa,
Đều đặn bần thê xếp đặt chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lễ xong cùng sửa mộ phần,
Từ xa nhận chiếu sứ thần vua ban.
Tang bồng nào quản tấm thân,
Ngoại giao ứng đối muôn phần cam go.
Làm tôi, xã tắc khuông phò,
Vịnh đề sông núi lúc cao hứng tràn.
Việc nhà sau buổi lên đàng,
Vợ nghèo xếp đặt đảm đang mọi bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phần mộ phong rồi lễ tế xong,
Chiếu thư đi sứ từ sân rồng.
Tang bồng đâu ngại xa giong ruổi,
Tiết ngọc ứng liền đối khó lòng.
Vất vả bầy tôi phò xã tắc,
Hứng vào du khách vịnh non sông.
Việc nhà ra khỏi đều nhờ vợ,
Xếp đặt ra tay ổn mới xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Phần mộ cha xong, hiếu vẹn toàn,
Hoàng hoa nhận chiếu lại lên đường.
Chí tang bồng ngại gì rong ruỗi,
Giữ tiết ngọc trong ứng đối văn.
Vất vả bầy tôi lo xã tắc,
Khách du cao hứng vịnh non sông.
Chia tay bao việc trong nhà cửa,
Dặn lại bần thê sắp đặt giùm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời