Ngài Đặng Trần Côn “Chinh phụ ngâm”,
Cao tình, sâu điệu, nhất văn lâm.
Khoái chá, người người bèn truyền tụng,
Công phu, kẻ kẻ đã diễn âm.
Vận luật, uyên thâm, làm sao dịch?
Thiên chương, hiệp nhạc, tạm thời ngâm.
Nhân dịp thanh nhàn, xin dịch nữa,
Tự tin phô diễn được trí tâm.