Cúc thu bách vịnh - 菊秋百詠

Dật thi lược toán - 逸詩略算

Tinh sà kỷ hành - 星槎紀行