河南道中其二

豫州風物甲中原,
訪古興懷一倚轅。
河五百年空比笑,
山三萬歲忽能言。
歷朝都邑高低隴,
列國郊墟遠近村。
更擬江南歸棹穩,
斯遊勝覽遍乾坤。

 

Hà Nam đạo trung kỳ 2

Dự Châu phong vật giáp trung nguyên,
Phỏng cổ hưng hoài nhất ỷ viên.
Hà ngũ bách niên không tỉ tiếu,
Sơn tam vạn tuế hốt năng ngôn.
Lịch triều đô ấp cao đê lũng,
Liệt quốc giao khư viễn cận thôn.
Cánh nghĩ Giang Nam quy trạo ổn,
Tư du thắng lãm biến kiền khôn.

 

Dịch nghĩa

Phong cảnh nhân vật châu Dự đứng đầu trung nguyên,
Dựa xe tỏ niềm cảm hứng thăm hỏi dấu xưa.
Sông năm trăm năm luống ví với nụ cười,
Núi ba vạn tuổi bỗng nhiên biết nói.
Mảnh đất cao thấp là dấu vết đô ấp các triều đại.
Xóm làng xa gần là di chỉ ngoại thành liệt quốc.
Lại càng nghĩ rằng thuyền về Giang Nam sẽ được yên ổn,
Chuyến này đi ngắm xem thắng cảnh khắp trời đất.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]