過燕京

祥雲縹緲帝王居,
拱帶山河壯地輿。
上國繁華都會處,
熙朝聲教肇培餘。
龍蟠虎踞瞻城塹,
馬驟車馳畏簡書。
綺麗街廛堪艷目,
乾清宮闕樂何如。

 

Quá Yên Kinh

Tường vân phiếu diểu đế vương cư,
Củng đới sơn hà tráng địa dư.
Thượng quốc phồn hoa đô hội xứ,
Hy triều thanh giáo triệu bồi dư.
Long bàn hổ cứ chiêm thành tiệm,
Mã sậu xa trì uý giản thư.
Ỷ lệ nhai triền kham diễm mục,
Càn Thanh cung khuyết lạc hà như!

 

Dịch nghĩa

Mây lành thăm thẳm nơi đế vương ở,
Núi như chầu, sông như đai, thế đất hùng tráng.
Chốn đô thị phồn hoa của một nước,
Nơi xây dựng thanh giáo của triều đình.
Rồng cuốn hổ ngồi, hướng về thành trì,
Ngựa rong xe ruổi, sợ vì giản thư.
Phố phường hoa lệ thật là đẹp mắt,
Cung khuyết Càn Thanh vui biết chừng nào.


Nguyên dẫn: Sứ bộ đi đến trạm Lương Hương, quan Lễ bộ Thị lang là Đức Minh vâng mệnh tiếp trà, xong xuôi lại lên đường. Đi qua ngoại thành Yên Kinh vào cửa Chương Nghi, theo cầu Chính Dương vào cửa Tuyên Vũ, đi qua phố phường phía tây hoàng thành. Từ giờ Tý đến giờ Mùi tới cửa Đức Thắng ở thành bắc. Trong thành đường đi toàn lát đá, tiếng xe kêu như sấm, bước chân người rầm rập, vị quan đi theo giục đi gấp, nên không được nghỉ ngơi một chút để xem phong cảnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]