Trịnh Hoài Đức 鄭懷德 (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một nhà thơ, nhà văn và là một sử gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 18, tổ tiên là người huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến chạy loạn Mãn Thanh ở Trấn Biên (Biên Hoà). Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh đều là học trò của Võ Trường Toản được người thời đó gọi là Gia Định tam gia 嘉定三家. Ông không theo Tây Sơn nên khi Chúa Nguyễn mất Gia Định ông tránh loạn qua Cao Miên, về sau ra giúp Nguyễn Ánh (đỗ khoa thi đầu tiên ở Gia Định năm 1788). Khi Gia Long lên ngôi Trịnh Hoài Đức được phong làm Hộ bộ thượng thư và được cử sang sứ Trung Quốc (1802-1803) để cầu phong.

Sau khi đi sứ về, ông được cử làm việc ở Gia Định thành (1805). Từ măm 1812 ông giữ chức Lễ bộ thượng thư rồi Lại bộ thượng thư (1813-1816). Sau …

 

Cấn Trai thi tập - 艮齋詩集

Thoái thực truy biên tập - 退食追編集

 1. Liên
  1
 2. Xuân nhật án khởi
  1
 3. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 1
  1
 4. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 2
  1
 5. Loạn hậu quy
  1
 6. Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu
  1
 7. Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn
  1
 8. Mai khâu vãn diểu
  1
 9. Tửu điếm xuân du
  1
 10. Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông
  1
 11. Đề Ngô Tùng Chu u cư
  1
 12. Phỏng Bùi Độn Am tịch thiên mê lộ khẩu chiếm
  1
 13. Nguyên đán khách Cao Miên quốc
  1
 14. Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn
  1
 15. Đề Trần tướng quân miếu
  1
 16. Thương loạn
  1
 17. Đề đồng hương Hứa Hoa Phong tiền bối lữ địa tân trạch thành nhưng khai giáo quán
  1
 18. Cửu cư Chân Lạp kỳ 1
  1
 19. Cửu cư Chân Lạp kỳ 2
  1
 20. Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận
  1
 21. Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai
  1
 22. Chân Lạp ký hoài Hứa Hoa Phong
  1
 23. Khách chí bộ cổ vận
  1
 24. Điếu nữ
  1
 25. Kim ngân ngư kỳ 1
  1
 26. Kim ngân ngư kỳ 2
  1
 27. Thu nhật khách trung tác
  3
 28. Hoài nội
  2
 29. Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành
  1
 30. Khốc Trần Nam Lai
  1
 31. Thương nhân phụ
  1
 32. Manh kỹ
  1
 33. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1
  2
 34. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2
  2
 35. Đông tùng
  1
 36. Bệnh trung đắc Hoàng Hối Sơn bệnh tín đề ký
  1
 37. Tống Lương Sán Triều quy Quảng Đông
  1
 38. Tàn tuyết
  1
 39. Kính trung mỹ nhân
  2
 40. Mỹ nhân lý tranh
  1
 41. Mỹ nhân hiểu khởi
  1
 42. Mỹ nhân bệnh khởi
  1
 43. Giang thôn hiểu thị
  1
 44. Điền gia thu vũ
  1
 45. Tái phỏng Nguyễn Ngân Sinh bất ngộ đề ký
  1
 46. Hữu sở tư
  1
 47. Bệnh hậu sở ký
  1
 48. Mãi hoa thanh
  1
 49. Cấn Trai đề bích
  1
 50. Khốc Đặng Cửu Tư tiên sinh
  1
 51. Tịnh đầu cúc
  1
 52. Gia Định tam thập cảnh kỳ 01 - Gia Định kim thành
  1
 53. Gia Định tam thập cảnh kỳ 02 - Hoa Phong cổ luỹ
  1
 54. Gia Định tam thập cảnh kỳ 03 - Ngưu Tân ngư địch
  2
 55. Gia Định tam thập cảnh kỳ 04 - Lộc động tiều ca
  1
 56. Gia Định tam thập cảnh kỳ 05 - Mai khâu túc hạc
  2
 57. Gia Định tam thập cảnh kỳ 06 - Liên Chiểu miên âu
  2
 58. Gia Định tam thập cảnh kỳ 07 - Phù Gia điếu nguyệt
  1
 59. Gia Định tam thập cảnh kỳ 08 - Chu thổ sừ vân
  2
 60. Gia Định tam thập cảnh kỳ 09 - Lâu Viên giác liệp
  1
 61. Gia Định tam thập cảnh kỳ 10 - Quất xã táo ti
  1
 62. Gia Định tam thập cảnh kỳ 11 - Cẩm Đàm phân phái
  1
 63. Gia Định tam thập cảnh kỳ 12 - Thạch Hoả lưu quang
  2
 64. Gia Định tam thập cảnh kỳ 13 - Tân Triều đãi độ
  1
 65. Gia Định tam thập cảnh kỳ 14 - Bình Thuỷ quy phàm
  1
 66. Gia Định tam thập cảnh kỳ 15 - Ngư Tân sơn thị
  1
 67. Gia Định tam thập cảnh kỳ 16 - Tiên Phố giang thôn
  2
 68. Gia Định tam thập cảnh kỳ 17 - Tân Kinh thần mục
  1
 69. Gia Định tam thập cảnh kỳ 18 - Trấn Định xuân canh
  1
 70. Gia Định tam thập cảnh kỳ 19 - Thuỳ Vân quất phố
  1
 71. Gia Định tam thập cảnh kỳ 20 - Tắc Khái qua điền
  1
 72. Gia Định tam thập cảnh kỳ 21 - Ngao Châu mộ cảnh
  1
 73. Gia Định tam thập cảnh kỳ 22 - Quy Dữ vãn hà
  1
 74. Gia Định tam thập cảnh kỳ 23 - Long Hồ ẩn nguyệt
  1
 75. Gia Định tam thập cảnh kỳ 24 - Lại Úc quan lan
  1
 76. Gia Định tam thập cảnh kỳ 25 - Mỹ Tho dạ vũ
  2
 77. Gia Định tam thập cảnh kỳ 26 - Chiêu Thái tình yên
  1
 78. Gia Định tam thập cảnh kỳ 27 - Long Xuyên tửu đĩnh
  1
 79. Gia Định tam thập cảnh kỳ 28 - Võng thị Ngư đăng
  1
 80. Gia Định tam thập cảnh kỳ 29 - Tân Châu thú cổ
  1
 81. Gia Định tam thập cảnh kỳ 30 - Quang Hoá Hồ già
  1
 82. Vô đề kỳ 1
  2
 83. Vô đề kỳ 2
  2
 84. Quá Linh Đinh dương hữu cảm
  1
 85. Hổ Môn quan dạ bạc
  1
 86. Tặng Hổ Môn Tả dực Tổng binh Hoàng Tiêu
  1
 87. Tặng Đông Quan huyện chánh đường Phạm Văn An
  1
 88. Tặng Việt Thành bạn sứ Thái Thế Cao
  1
 89. Bà Châu cổ tháp
  1
 90. Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài
  1
 91. Hoa điền quán tẩu
  1
 92. Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên
  1
 93. Du Hải Chàng tự tặng Tuệ Chân thượng nhân
  1
 94. Túc Bạch Vân sơn tự
  1
 95. Việt Trung hoài cổ
  1

Quan quang tập - 觀光集