Lăng nhăng bữa díp sự hoang đàng,
Tiệc ngọc thuyền qua bạn đãi đằng.
Than phận lênh đênh đào thớ lợ,
Trách duyên lạc lẽo liễu xây quàng.
Con trăng nhắm bóng cây mai bạc,
Dì gió đưa duyên đoá cúc vàng.
Ơn đội chúa xuân cơn gặp gỡ,
Cơi trầu chén rượu dám mê man.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]