Đêm khuya cờ ruổi, vượt non cao,
Ấp núi mây lành, xe sử bào.
Cầu đá ngựa Ïeo, theo lối cũ,
Ven rừng bất rắn, chuyện khi nao?
Gồ ghề đường đá, ven rừng biếc,
Lấp lánh đèn khuya, phủ lụa đào.
Dụi mắt ngắm dòng Ngân vằng vặc,
Mừng vui Dực, Chẩn sáng đêm thâu.

tửu tận tình do tại